Statutes

These Statutes are approved at the Council statutory meeting, 16th of October, 2001, and amended at the Council extraordinary annual meeting, 18th of October, 2005 Council’s Annual general meeting, 18th of March 2008 and Council’s Annual general meeting, 19 March 2013.

1. nodaļa. Nosaukums, mērķi un uzdevumi.

Article 1. Name, Objectives, and Tasks.

1.1. Ārvalstu investoru padome Latvijā ir biedrība, kurā apvienojušās juridiskas personas un to biedrības, lai kopīgā darbā un uz līdztiesības pamatiem likumu ietvaros sasniegtu statūtos noteiktos mērķus. 1.1. The Foreign Investors Council in Latvia shall be an association joining legal entities and their associations to achieve the objectives set forth herein through joint activities and on the basis of equality within the law.
1.2. Biedrības nosaukums ir “Ārvalstu investoru padome Latvijā” (turpmāk tekstā “Padome”). Nosaukums angļu valodā ir “Foreign Investors Council in Latvia”, saīsinātais nosaukums ir “FICIL”. 1.2. The name of the association shall be “Ārvalstu investoru padome Latvijā” (hereinafter referred to as “the Council”). The name in the English language shall be “Foreign Investors Council in Latvia”; the abbreviated name shall be “FICIL”.
1.3. <<izslēgts>> 1.3. <<deleted>>
1.4. Padome darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, likumiem, kas regulē biedrību un nodibinājumu darbību, un citiem Latvijas Republikas likumiem. 1.4. The Council shall operate in accordance with these Statutes, laws regulating activities of associations and foundations, and other laws of the Republic of Latvia.
1.5. Padomei ir juridiskas personas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Tai ir savs bankas konts(-i). Padomei ir tiesības savā vārdā slēgt līgumus un kārtot darījumus ar jebkuru juridisku vai fizisku personu, iegūt un atsavināt kustamu un citu no civiltiesiskās apgrozības neizņemtu mantu, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesu iestādēs un šķīrējtiesās. 1.5. The Council shall have the rights of a legal entity according to the legal acts of the Republic of Latvia. It shall have its own bank account(s). The Council shall be entitled in its name to conclude contracts and transactions with any legal entity or individual, acquire or alienate any chattels or other property not subject to withdrawal from civil circulation, to act as petitioner or defendant before courts of law or arbitration tribunals.
1.6. Padome atbild par savām saistībām ar visu savu mantu, bet neatbild par savu biedru saistībām. Padomes biedri neatbild par Padomes civiltiesiskajām saistībām. 1.6. The Council shall be liable for its obligations with its entire property, but it shall not be liable for the obligations of its members. The Council members shall not be liable for the civil obligations of the Council.
1.7. Padomes mērķis ir uzlabot Latvijas ekonomisko vidi un veicināt ārvalstu ieguldījumus Latvijā, uzturot dialogu ar valdību. 1.7. The objective of the Council shall be to improve the Latvian economic environment and foster foreign investments in Latvia maintaining a dialog with the Government.
1.8. Padomes uzdevumi ir: 1.8. The Council shall have its tasks as follows:
1.8.1. sekmēt ārvalstu investoru kopīgās intereses Latvijā; 1.8.1. to contribute to the common interests of foreign investors in Latvia;
1.8.2. būt par starptautiskās biznesa sabiedrības un Latvijas biznesa sabiedrības informācijas un viedokļu apmaiņas centru; 1.8.2. to be a centre for exchange of information and opinions between international and Latvian business companies;
1.8.3. būt par starptautiskās biznesa sabiedrības un Latvijas valdības informācijas un viedokļu apmaiņas centru; 1.8.3. to be a centre for exchange of information and opinions between international business companies and the Latvian Government;
1.8.4. sadarboties ar Latvijas valdību un pašvaldību visos līmeņos;, 1.8.4. to cooperate with the Latvian Government and municipalities at all levels;
1.8.5. atbalstīt progresa un godīga biznesa prakses principu tālāku attīstību. 1.8.5. to support the further development of the principles of progress and fair business practice.
1.9. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un veiktu uzdevumus, Padome uz brīvprātības principa sadarbojas un atbalsta citas juridiskas personas un sabiedriskas organizācijas Latvijā un ārzemēs, kurām ir līdzīgi mērķi. 1.9. To achieve the set objectives and perform the tasks, the Council shall, on the basis of the principle of voluntary participation, cooperate with and support other legal entities and public organizations having similar objectives both in Latvia and abroad.
1.10. Padome darbojas ar demokrātiskām metodēm. 1.10. The Council shall operate with democratic methods.
1.11. Padome ir peļņu negūstoša un nepolitiska organizācija, kuras darbības teritorija ir Latvijas Republika. 1.11. The Council shall be a non-profit and non-political organization operating in the Republic of Latvia.
1.12. Padome dibināta uz nenoteiktu laiku. 1.12. The Council is founded for an indefinite time period.
1.13. Ar biedru apstiprinājumu Padome var dibināt reģionālas struktūrvienības. 1.13. The Council may establish territorial divisions with the approval of its members.

2. nodaļa. Biedri.

Article 2. Members.

2.1. Padome sastāv no biedriem un asociētajiem biedriem. 2.1. The Council shall consist of members and associated members.
2.2. Par padomes biedru var būt juridiska persona, kas atbilst visiem sekojošiem kritērijiem: 2.2. A member of the Council may be a legal entity that fulfils all of the following criteria:
2.2.1 ir Latvijas Republikā vai citā valstī pēc attiecīgās valsts likumiem reģistrēta komercsabiedrība (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība); 2.2.1. is a commercial company (partnership or capital company) registered in the Republic of Latvia or in another country according to the respective country’s law;
2.2.2. vismaz 25% (divdesmit pieci procenti) tās pamatkapitāla vai ieguldījuma personālsabiedrībā pieder ārvalsts (nevis Latvijas) fiziskai(-ām) vai juridiskai(-ām) personai(-ām); 2.2.2. at least 25% (twenty-five percent) of its equity capital or partnership contribution is owned by foreign (non- Latvian) natural person(-s) or legal entity(-ies);
2.2.3. vai nu pārstāv Latvijā veiktas investīcijas, kas kopā nav mazākas kā EUR 1,000,000 (viens miljons eiro), vai arī sniedz pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā par vairāk nekā EUR 1,000,000 (vienu miljonu eiro) gadā; 2.2.3. either represents an investment in the Republic of Latvia totalling not less than EUR 1,000,000 (one million Euros) or provides services in the territory of the Republic of Latvia for more than EUR 1,000,000 (one million Euros) per year;
2.2.4. neatrodas monopolstāvoklī tirgū; 2.2.4. is not a monopoly in the market;
2.2.5. nav nevienas valsts valdības vai pašvaldības iestāde vai organizācija. 2.2.5. is not any country’s government or municipal institution or organization.
2.3. Biedru kopumam viendabīgi jāpārstāv gan valstis, gan rūpnieciskās nozares, kā to nosaka Valde. 2.3. Countries and industries (sectors) shall be equally represented in the membership totality as determined by the Executive Board.
2.4. Biedriem ir jāievēro Latvijas likumi, un jābūt labās legālās attiecībās ar Latvijas Republikas valdību. Biedru pienākums ir atbalstīt Padomes mērķus un intereses, ievērot Padomes metodes un statūtus. 2.4. The members shall comply with the Latvian laws and have good legal relations with the Government of the Republic of Latvia. It shall be an obligation of the members to support the objectives and interests of the Council, adhere to the methods and Statutes of the Council.
2.5. Par padomes asociēto biedru var būt juridiska persona, kas atbilst vai nu visiem 2.5.1. – 2.5.4. punktā, vai arī visiem 2.2.1. – 2.2.5. un 2.5.5. punktā minētajiem kritērijiem: 2.5. An associated member of the Council may be a legal entity that correspond either all criteria mentioned in section 2.5.1. – 2.5.4., or sections 2.2.1. – 2.2.5. and 2.5.5.:
2.5.1. ir ārvalsts tirdzniecības palāta Latvijā vai tai ekvivalenta organizācija; 2.5.1. is a foreign chamber of commerce in Latvia or an equivalent organisation;
2.5.2. ir reģistrēta Latvijas Republikā vai valstī, kuras ekonomiskās intereses tā pārstāv, atbilstoši attiecīgās valsts likumiem; 2.5.2. is registered in the Republic of Latvia or in the country, which economic interests it represents, according to the respective country’s law;
2.5.3. pārstāv ievērojamu attiecīgās ārvalsts investoru grupu Latvijā un šajā pārstāvībā nekonkurē ar citām līdzīgām organizācijām; 2.5.3. represents a considerable group of the foreign investors from the respective country in Latvia and does not compete in this representation with other similar organisations;
2.5.4. veic regulāru un aktīvu darbību Latvijā. 2.5.4. performs regular and active work in Latvia.
2.5.5. ir Latvijā akreditēta ārvalsts augstākās izglītības iestāde. 2.5.5. is a Latvia accredited foreign higher education entity.
2.6. Visiem Padomes biedriem un asociētajiem biedriem ir vienādas tiesības un pienākumi. 2.6. All members and associated members of the Council shall have equal rights and obligations.
2.7. Padomes biedru un asociēto biedru tiesības ir izvirzīt savus pārstāvjus Padomes vadībā, un pieprasīt Valdei un citām Padomes amatpersonām sniegt pārskatu par savu darbu. 2.7. The Council members and associated members shall be entitled to assign their representatives to the Council management, and to request the Executive Board and other Council officers to report on their activities.

3. nodaļa. Iestāšanās kārtība.

Article 3. Admission Procedure.

3.1. Ievērojot atklātību biedru un asociēto biedru uzņemšanas procesā, iestāšanās kārtība ir sekojoša: 3.1. Adhering to the transparency in the admission process, the joining procedure shall be as follows:
3.1.1. <<dzēsts>> 3.1.1. <<deleted>>
3.1.2. biedru un asociēto biedru kandidātiem ir jāaizpilda iesnieguma anketa, tai skaitā jāsniedz par sevi Valdes noteiktās ziņas; 3.1.2. candidates for members and associated members shall fill in an application form, also providing for information about themselves as determined by the Executive Board;
3.1.3. Valde saglabā rīcības brīvību ieteikt biedrus un asociētos biedrus un noteikt dalības noteikumus, lai censtos nodrošināt, ka visas nozares un valstis tiek pārstāvētas līdzsvarā; 3.1.3. The Executive Board reserves a free hand to recommend members and associated members and determine membership conditions in order to endeavour to ensure that all sectors and countries are equally represented;
3.1.4. pēc atklātas kandidatūras izskatīšanas un diskusijām biedru un asociēto biedru kopsapulcē jaunu biedru vai asociēto biedru ievēl ar vispārējās kopsapulces biedru balsu vairākumu. 3.1.4. upon the open consideration of candidates and discussions at the members’ and associated members’ meeting new members shall be elected by a working majority of those present at the meeting.
3.2. <<izslēgts>> 3.2. <<deleted>>

4. nodaļa. Biedru un asociēto biedru izstāšanās un izslēgšana.

Articles 4. Retirement or Expulsion of the Members.

4.1. Katram biedram un asociētajam biedram ir tiesības izstāties no Padomes jebkurā laikā, iesniedzot rakstisku paziņojumu Valdei par izstāšanos 3 mēnešus iepriekš. Iestāšanās maksa un biedra nauda, kas maksāta pirms izstāšanās, netiek atmaksāta. 4.1. Any member and associated member shall be entitled at any time to retire from the Council at a 3 months’ notice in writing to the Executive Board. The admission fee and membership fees paid before retirement shall not be refunded.
4.2. Valde var ieteikt Padomei izslēgt jebkuru biedru vai asociēto biedru, ja šāda rīcība tiks uzskatīta par nepieciešamu vai arī, ja biedrs vairs nepilda sadarbības nosacījumus, statūtus un neatbilst noteiktajiem līdzdalības nosacījumiem 4.2. The Executive Board may recommend to the Council to expel any member or associated member, if it is considered to be necessary or if the member fails to comply with the cooperation provisions, provisions of Statutes and is not complying with the established membership requirements.
4.3. Valde neierosina Padomei izskatīt jautājumu par biedra izslēgšanu, kamēr attiecīgajam biedram nav bijusi dota iespēja aizstāvēties. 4.3. The Executive Board shall not recommend expelling any member from the Council until there is an opportunity provided to the member to defend itself.

5. nodaļa. Ikgadējās un vispārējās biedru sapulces.

Article 5. Annual and General Members Meetings.

5.1. Ikgadējā biedru sapulce tiek noturēta reizi katros 12 mēnešos. Ikgadējo biedru sapulci sasauc Valde, par to paziņojot rakstiski Padomes biedriem un asociētajiem biedriem vismaz 3 nedēļas pirms kopsapulces. Paziņojumā ir jānorāda visu to jautājumu darba kārtība, kas tiks apspriesti ikgadējā biedru sapulcē. 5.1. The annual members meeting shall be held once every 12 months. The Executive Board shall call the annual members meeting with at least 3 weeks prior written notice to the Council members and associated members. The notice shall provide for all issues on the agenda to be discussed at the annual members meeting.
5.2. Valde iesniedz ikgadējai biedru sapulcei savus ziņojumus un finansu pārskatus. Valdes vēlēšanas notiek ikgadējās biedru sapulces laikā. 5.2. The Executive Board shall submit its reports and financial statements to the annual members meeting. Election of the Executive Board shall be carried out during the annual members meeting.
5.3. Padomes vispārējo biedru sapulci sasauc Valde, ja tas ir ieteicams vai vēlams Padomes interesēs. Rakstisks paziņojums ir jānosūta katram biedram vismaz nedēļu pirms šādas Padomes biedru sapulces. Gadā ir jānotur vismaz 6 vispārējās biedru sapulces. 5.3. The general members meeting of the Council shall be convened by the Executive Board, if so advised or desirable in the interests of the Council. At least one week’s prior written notice of the general members meeting of the Council shall be delivered to each member. At least 6 general members meetings shall be held during a year.
5.4. Jebkuras biedru sapulces balsošanas kvorumu sastāda vairāk nekā puse (50% + 1 balss) no biedriem un asociētajiem biedriem. 5.4. The voting quorum of any members meeting shall be comprised of more than a half (50% + 1 vote) of the members and associated members.
5.5. Jebkurus biedru sapulces lēmumus pieņem ar balsu vairākumu tie biedri, kas sastāda šādas biedru sapulces kvorumu. 5.5. Any resolutions of the members meeting shall be passed by a majority vote by the members constituting a quorum at the given members meeting.

6. nodaļa. Valde.

Article 6. Executive Board.

6.1. Padomi vada Valde, kas sastāv no 8 (astoņiem) biedru pārstāvjiem, no kuriem ne vairāk kā trīs ir asociēto biedru pārstāvji. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Visi valdes locekļi pārstāv Padomi kopīgi. 6.1. The Council shall be governed by the Executive Board consisting of 8 (eight) members’ representatives of which no more than 3 (three) shall be the representatives of associated members. All the Executive Board members have the rights of representation. All the Executive Board members represent the Council jointly.
6.2. Valdei ir priekšsēdētājs un divi (2) vice-priekšsēdētāji. 6.2. The Executive Board shall have a Chairman and two (2) Vice Chairmen.
6.3. Valdē var ievēlēt arī izpilddirektoru, kas ir Valdes loceklis bez balsošanas tiesībām. Izpilddirektors organizē un nodrošina Valdes lēmumu izpildi. 6.3. Also the Executive Director can be elected to the Executive Board to be a member of the Executive Board without voting rights. The Executive Director shall organize and provide for the implementation of the decisions approved by the Executive Board.
6.4. Valdi ievēlē Padomes ikgadējā biedru sapulce. Ar Padomes biedru lēmumu Valdes locekļu vēlēšanas var būt aizklāts un rakstisks. Valdi ievēlē saskaņā ar šādiem noteikumiem: 6.4. The Executive Board shall be elected by the annual members meeting of the Council. Elections for Executive Board members may be closed and in writing if so decided by the Council members. The Executive board shall be elected in accordance with the following rules:
6.4.1. Valdes locekļus ievēlē uz 2 (diviem) gadiem un var ievēlēt atkārtoti uz vēl diviem sekojošiem 2 (divu) gadu termiņiem. 6.4.1. Executive Board members shall be elected for a term of 2 (two) years and may be re-elected for two further consecutive terms of 2 (two) years.
6.4.2. Valdes priekšsēdētāju un vice- priekšsēdētājus ievēlē Valde no sava vidus. 6.4.2. The Chairman and the Vice- Chairmen shall be elected by the Executive Board.
6.5. Priekšsēdētājs vada Valdes sēdes. Daļu no saviem pienākumiem priekšsēdētājs var deleģēt vice-priekšsēdētājiem. 6.5. The Chairman shall preside at the meetings of the Executive Board. The Chairman shall be entitled to delegate a part of his duties to the Vice-Chairmen.
6.6. <<izslēgts>> 6.6. <<deleted>>
6.7. Par darbu Valdē atlīdzība netiek saņemta. Valdes loceklis tiek ievēlēts personīgi. 6.7. No remuneration shall be received for activities in the Executive Board. The Board position will follow the person.
6.8. Valdes kompetence: 6.8. The Competence of the Executive Board:
6.8.1. sniegt ziņojumus un finansu pārskatus ikgadējai biedru sapulcei; 6.8.1. to submit reports and financial statements to the annual members meeting;
6.8.2. noteikt Padomes darbības stratēģiju saskaņā ar statūtiem; 6.8.2. to determine the Council strategy in 
compliance with the Statutes;
6.8.3. iecelt un atbrīvot izpilddirektoru; 6.8.3. to appoint and dismiss the Executive Director;
6.8.4. izstrādāt statūtu grozījumus un iesniegt Padomei apstiprināšanai; 6.8.4. to work out amendments to the Statutes and submit thereof to the Council for approval;
6.8.5. ievēlēt kasieri, sekretāru un citas amatpersonas, ja tas ir ieteicams un vēlams Padomes interesēs; 6.8.5. to appoint the cashier, secretary, and other officers, if so advised and desirable in the interests of the Council;
6.8.6. lemt par pastāvīgo un steidzamo (ad hoc) komiteju, kā arī jebkuru citu darba grupu izveidošanu, ja tas nepieciešams; 6.8.6. to decide on the establishment of standing and ad hoc committees, as well as any other working groups, if so required;
6.8.7. pārvaldīt Padomes īpašumus; 6.8.7. to manage the properties of the Council;
6.8.8. pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu; 6.8.8. to make decisions on the acquisition or alienation of chattels or real estate;
6.8.9. izskatīt jautājumu par biedru izslēgšanu; 6.8.9. to consider issues of the expulsion of members;
6.8.10. kārtot biedru reģistru; 6.8.10. to file the Register of members;
un veikt citas statūtos noteiktās funkcijas. and to perform other functions set forth in the Statutes.
6.9. Valde sasauc regulāras sēdes vismaz sešas reizes gadā. Ārkārtas Valdes sēdes tiek sasauktas, ja tās ir ieteicamas vai vēlamas Padomes interesēs. 6.9. The Executive Board shall convene its ordinary meetings at least six times a year. Extraordinary meetings of the Executive Board shall be called, if so advised or desirable in the interests of the Council.
6.10. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 4 (četri) no klātesošiem vai pilnvarotiem Valdes locekļiem. 6.10. The meeting of the Executive Board shall be competent to pass decisions if at least 4 (four) of the present or authorized members of the Executive Board take part in it.
6.11.Visi Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, Valdes sēdes priekšsēdētājam ir papildu jeb izšķirošā balss, kuru viņš nodod atsevišķi. 6.11.All decisions of the Executive Board shall be passed by a majority vote. If the votes shall be split equally, the chairman of the meeting shall have an additional or casting vote which he shall cast separately.

7. nodaļa. Augstā Padome.

Article 7. High Council.

7.1. Katrs biedrs un asociētais biedrs var izvirzīt Augstajā Padomē savu augstāko pārstāvi no ārzemēm. Augstās Padomes uzdevums ir tikties (vismaz reizi gadā) ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu un valdības ministriem šo statūtu noteikto uzdevumu ietvaros. 7.1. Each member and associated member may appoint his senior representative from abroad to the High Council. The mission of the High Council shall be to meet (at least once a year) with the Prime Minister and ministers of the Republic of Latvia within the scope of objectives set forth in the present Statutes.
7.2. Augstā Padome ievēl savu goda priekšsēdētāju, kura funkcijās ietilpst: 7.2. The High Council shall elect its Honorary Chairman. The responsibilities of the Honorary Chairman shall be as follows:
7.2.1. pārstāvēt Augsto Padomi; 7.2.1. to represent the High Council;
7.2.2. vadīt Augstās Padomes tikšanos ar Latvijas valdības pārstāvjiem. 7.2.2. to preside at the High Council meetings with the Latvian government.

8. nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas kārtība un saimnieciskās un finansiālās darbības revīzija.

Article 8. Funds Deriving Procedure, and Audit of Economic and Financial Activities.

8.1. Padomes finansiālais gads ir 12 mēneši, sākot ar 1. janvāri un beidzot ar 31. decembri. 8.1. The fiscal year of the Council shall be 12 months, starting on 1 January and ending on 31 December.
8.2. Padomes ienākumi sastāv no: 8.2. Revenues of the Council shall be formed by:
8.2.1. biedru maksas, iestāšanās maksas un citiem likumīgiem maksājumiem; 8.2.1. membership fees, admission fees, and other lawful payments;
8.2.2. maksas par publikācijām un citiem materiāliem; 8.2.2. fees for publications and other materials;
8.2.3. ziedojumiem; 8.2.3. donations;
8.2.4. citiem ienākumiem no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem. 8.2.4. other income from financial sources that are not forbidden by laws or other regulatory acts.
8.3. Biedru maksājumus nosaka Valde, apstiprina Padome, un tie ir jāsamaksā vienu gadu iepriekš. 8.3. Membership fees shall be determined by the Executive Board, approved by the Council, and paid one year in advance.
8.4. Padomes biedru sapulce ieceļ Revīzijas Komiteju, kura var sastāvēt no vienas personas. Revīzijas Komiteju ievēlē uz 1 (vienu) gadu, ja vien Padomes biedru sapulce to neieceļ uz ilgāku termiņu. 8.4. The members meeting of the Council shall appoint an Audit Committee which may consist of one person. The Audit Committee shall be elected for a period of 1 (one) year unless the members meeting of the Council shall appoint it for a longer period.
8.5. Revīzijas Komitejas pienākumi ir: 8.5. The responsibilities of the Audit Committee shall be:
8.5.1. kontrolēt Padomes saimniecisko un finansiālo darbību; 8.5.1. to control the economic and financial activities of the Council;
8.5.2. ziņot valdei par jebkādām atklātajām nepilnībām Padomes saimnieciskajā un finansiālajā darbībā; 8.5.2. to report to the Executive Board about any detected deficiencies in the economic and financial activities of the Council;
8.5.3. sniegt revidenta atzinumu ikgadējai biedru sapulcei par valdes sagatavoto ikgadējo ziņojumu un finanšu pārskatu. 8.5.3. to submit to the annual members meeting an auditor’s report about the annual reports and financial statements prepared by the Executive Board.
8.6. Ikgadējā biedru sapulce apstiprina gada pārskatu ne vēlāk kā līdz 31. martam, un pilnvaro Valdi iesniegt šādu ikgadējo ziņojumu attiecīgām valsts vai pašvaldības institūcijām atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai. 8.6. The annual members meeting shall approve the annual report not later than on 31 March, and authorize the Executive Board to submit that annual report to the relevant public or municipal agencies in compliance with the legal acts of the Republic of Latvia.

9. nodaļa. Darbības izbeigšana un likvidācija.

Article 9. Termination of Activities and Dissolution.

9.1. Lēmumu par Padomes likvidāciju vai reorganizāciju var pieņemt jebkurā ikgadējā vai vispārējā biedru sapulcē, ja par šādu lēmumu nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem un asociētajiem biedriem. Gadījumā, ja šādā biedru sapulcē nav kvoruma, biedru sapulce ir sasaucama atkārtoti 2 (divu) nedēļu laikā un atkārtoti sasauktā biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par Padomes likvidāciju vai reorganizāciju, ja tajā piedalās ne mazāk par 2 (diviem) biedriem. Lēmums par Padomes darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nodotas 2/3 klātesošo biedru un asociēto biedru balsu. 9.1. A decision on the dissolution or reorganization of the Council may be passed at any annual or general members meeting if at least two thirds of the members and associated members present vote for such decision. Should there be no quorum at such meeting, the members meeting shall be called repeatedly within 2 (two) weeks, and the decision on the dissolution or reorganization of the Council can be taken if at least 2 (two) members are present at the repeated meeting. The decision on the dissolution or reorganization of the Council is passed if 2/3 of the members and associate members present vote for the decision.
9.2. Padomes likvidāciju veic Valde, bet saskaņā ar biedru lēmumu vai tiesas nolēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators. 9.2. Dissolution of the Council shall be carried out by the Executive Board, but can be also carried out by a specially appointed official receiver under the members’ decision or court judgment.
9.3. Likvidators pabeidz Padomes iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, pārdod Padomes mantu, iekasē no debitoriem pienākošos summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas. 9.3. The official receiver shall complete any projects or business transactions commenced by the Council, sell properties of the Council, collect funds due from debtors, regulate debts, meet other claims.
9.4. Līdz darbības izbeigšanai, Padomes īpašumus izmanto, lai nomaksātu parādus, jebkura pāri palikušā bilancē esošā manta sadalāma saskaņā ar biedru sapulces lēmumu, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus. 9.4. Before the termination of activities, the properties of the Council shall be used for the payment of debts, and any remaining booked property shall be distributed in accordance with the resolution of members meeting, adhering to the legal acts of the Republic of Latvia.
9.5. Likvidācijas gadījumā materiālās vērtības, kas bijušas nodotas Padomes lietošanā tās darbības laikā, nododamas atpakaļ tiem biedriem, kuri tās nodevuši Padomes lietošanā. 9.5. Upon dissolution of the Council the material values which have been assigned for use by the Council during its operation shall be returned to the members who had assigned them for use by the Council.
9.6. Padomes reorganizācija notiek atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem par biedrībām un nodibinājumiem. 9.6. The reorganization of the Council shall be carried out in accordance with the legal acts of the Republic of Latvia on associations and foundations.
Statūti apstiprināti Padomes dibināšanas sapulcē, 2001. g. 16. oktobrī un grozīti Padomes ārkārtas ikgadējā kopsapulcē 2005. g. 18. oktobrī un Padomes ikgadējā sapulcē 2008. g. 18. martā un Padomes ārkārtas ikgadējā sapulcē 2013. gada 19. martā. These Statutes are approved at the Council statutory meeting, 16th of October, 2001, and amended at the Council extraordinary annual meeting, 18th of October, 2005 Council’s Annual general meeting, 18th of March 2008 and Council’s Annual general meeting, 19 March 2013.

 

Free WordPress Themes, Free Android Games