[ENG]

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir globāla problēma, kas prasa visaptverošu cīņu pret ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem. Ārvalstu investoru padome Latvijā (turpmāk – FICIL) vairāku gadu garumā ir uzsvērusi nepieciešamību pilnveidot un attīstīt valsts spējas apkarot šāda tipa noziegumus un ir gandarīti par starptautisko organizāciju pozitīvo novērtējumu Latvijā paveiktajam.

Gada sākumā Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) atkārtotajā ziņojumā tika atzīts, ka Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā lielākoties atbilst Finanšu darījumu darba grupas (turpmāk – FATF) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Šodienas paziņojums pēc FATF plenārsēdes Parīzē ir vēl viens pozitīvs solis, kas parāda Latvijas progresu normatīvi un regulatīvi veikto izmaiņu ieviešanā praksē. Uzņēmēji ar lielu interesi gaidīja Moneyval un FATF vērtējumus, jo šie atzinumi ir ļoti būtiski lai veicinātu investoru uzticību Latvijas finanšu sektoram un uzņēmējdarbības vides stabilitātei.

2018.gada notikumi norādīja uz akūtu nepieciešamību stiprināt finanšu sektora uzraudzību, kā arī spēju apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus. Relatīvi īsā laikā ir veiktas būtiskas pozitīvas pārmaiņas, tādēļ FICIL augstu vērtē valdības un publiskā sektora pārstāvju paveikto, uzlabojot situāciju un realizējot nepieciešamās reformas finanšu sektora uzraudzības darbībā. Uzteicama ir arī konstruktīvā komunikācija uzņēmējdarbības pārstāvjiem ar Finanšu Izlūkošanas Dienestu (FID), Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), kā arī citām publiskā sektora iestādēm saistībā ar finanšu sektora izmaiņām un attīstību.

Noteikti jāturpina darbs pie Latvijas finanšu sektora reputācijas atjaunošanas starptautiskajā kontekstā, kā arī ir svarīgi demonstrēt veiksmīgu uzņemtā kursa turpinātību. Kā vienu no būtiskām sastāvdaļām sekmīgam finanšu sektora reformu turpinājumam, FICIL uzsver sabiedrības un uzņēmēju t.sk. investoru izglītošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jautājumos, kā arī sankciju risku pārvaldīšanā.

Latvijai, pilnībā ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes AML (anti money laundering) IV un V direktīvas  normas, ir pāršķirta jauna lappuse finanšu un biznesa attiecību kultūrā, kas  ietver skaidri saprotamus un caurspīdīgus darījumus; nepieciešamo dokumentu, skaidrojumu sniegšanu bankām; patiesā labuma guvēja noskaidrošanu utt. FICIL aicina valdību un atbildīgās iestādes atrast labākos risinājumus sabiedrības informēšanai par esošo situāciju un normatīvā regulējuma izmaiņām. Tomēr tik pat būtiski ir nodrošināt samērīgumu starp nepieciešamo prasību ievērošanu un Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstību.