Šī gada 2. un 3. novembrī Latvijas Ministru kabineta pārstāvji tikās ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā (FICIL), lai vienotos par prioritārajām sadarbības jomām nākamajam gadam. Puses kā ļoti būtiskus uzdevumus uzsvēra ēnu ekonomikas apkarošanu un tālredzīgas, Eiropas Savienības mērķiem atbilstošas enerģētikas politikas izstrādi. FICIL un valdība pārrunāja arī efektīva publiskā sektora darbību un datos balstītu lēmumu pieņemšanu.

 

“Latvijā investori ir gaidīti, un šeit ir droša vide investīcijām. Valdība veiks nepieciešamos darbus, lai investori vēlētos veikt ieguldījumus mūsu valstī, šādā veidā palīdzot Latvijai kļūt produktīvākai, inovatīvākai, bagātākai un eksportspējīgākai. Investoru piesaiste turpināsies, uzlabojot tiesisko vidi, novēršot birokrātiskos šķēršļus, veicot ieguldījumus mūsu cilvēkkapitālā un talantos, kā arī paredzot jaunus risinājumus digitalizācijai un ēnu ekonomikas samazināšanai. Šādi sekmēsim to, ka Latvijā durvis atver aizvien vairāk jaunu uzņēmumu ar aizvien augstāku pievienoto vērtību, savukārt jau esošie investori paliktu Latvijā un turpinātu šeit attīstīties. Liels paldies Ārvalstu investoru padomei par līdzšinējo sadarbību un vēlmi kopīgi uzlabot uzņēmējdarbības un investīciju vidi Latvijā!” uzsver Ministru prezidente Evika Siliņa.

Latvijas valdības un FICIL pārstāvji vienojās, ka valsts, kā arī pašvaldību ekonomikas straujākai attīstībai ir nepieciešams efektīvs publiskais sektors. Lai tas operatīvi spētu reaģēt uz ekonomikas, sociālajiem un ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, ir nepieciešams pastāvīgs valsts pārvaldes iestāžu, tostarp pašvaldību iestāžu, darbības snieguma novērtējums. Tas ir nepieciešams, lai noteiktu vislabāko tiesisko un institucionālo regulējuma ietvaru, kompetenču pārklāšanās un potenciālu zināšanu iztrūkumu. Tāpat jānodrošina uz rezultātiem balstīta budžeta plānošana, sasaistot programmu un pasākumu finansēšanu ar rezultātiem un to izpildi. Ir jāuzlabo korporatīvā pārvaldība, caurskatāmība un atbildība, lai nākotnē atsevišķas publisko personu kapitālsabiedrības kotētu biržā.

“Ir vairāki jautājumi, kurus uzsveram un akcentējam jau gadiem, piemēram, ēnu ekonomikas apkarošanu un nepieciešamību uzlabot publisko sektoru. Un ne velti – lielākas un mazākas ekonomiskās krīzes seko viena otrai, tāpēc tautsaimniecībai ir jābūt ilgtspējīgai un valsts pārvaldei iespējami efektīvai, lai dažādiem satricinājumiem neļautu iedragāt valsts uzņemto attīstības kursu. Piemēram, viens no priekšnoteikumiem ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei ir spēcīga cilvēkkapitāla attīstīšana, lai risinātu ar darbaspēku saistītās problēmas, kas ar katru gadu samilzt arvien vairāk. Tāpat ir jāveicina digitālā pārveide, lai sekmētu datu apmaiņu un analīzi, pieņemtu datos balstītus lēmumus,” uzskata FICIL valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska.

Tikšanās dalībnieki vienojās, ka arī nākamajā gadā ir jāturpina strādāt pie paredzamas un stabilas investīciju vides, lai palielinātu investoru uzticību un piesaistītu jaunas investīcijas. Jānostiprina tiesiskums, tiesību aktu kvalitāte un tiesu efektivitāte, kā arī jāturpina celt likumdošanas procesa kvalitāti. Uzlabojumi nepieciešami arī publisko iepirkumu konkursu rezultātu izvērtēšanā, lai cenu neuzskatītu par vienīgo būtisko kritēriju.

FICIL pārstāvji Ministru kabinetam iesniedza sešus nostāju dokumentus ar priekšlikumiem un ieteikumiem Latvijas ekonomikas attīstībai, cilvēkkapitāla uzlabošanai, tiesiskuma veicināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, vienlīdzīgu spēles noteikumu ieviešanai un valsts pārvaldes nākotnei.

Šī bija jau 27. Latvijas valdības un FICIL augsta līmeņa sanāksme. Tās notiek kopš 1999. gada ar mērķi nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un FICIL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji.

Par Ārvalstu investoru padomi

FICIL ir nevalstiska organizācija, kas apvieno lielākos ārvalstu uzņēmumus no dažādām nozarēm, ārvalstu tirdzniecības palātas un Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). FICIL misija ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē, izmantojot tās biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valdībai.