[ENG]

9. jūnijā Ārvalstu investoru padomes Latvijā (turpmāk- FICIL) Izglītības darba grupas vadītājs Claudio Rivera piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tika diskutēts par likumprojektu “Grozījumi Augstkolu likumā”. Claudio Rivera pauda FICIL atbalstu iecerētajām reformām augstākās izglītības iestāžu pārvaldības modelī, paredzot padomju izveidi. Mēs apzināmies, ka šobrīd norit intensīvas diskusijas starp iesaistītajām pusēm, tomēr mēs aicinātu turpināt vest konstruktīvas sarunas, lai rastu labāko risinājumu augstākās izglītības sektora attīstībai.

FICIL ieskatā reformas mērķis ir padarīt Latvijas augstākās izglītības sistēmu kā konkurētspējīgāku pasaules spēlētāju, veicināt inovācijas un zinātnes attīstību, veidojot ekonomiku ar augstu pievienoto vērtību. Esam vēsturiskā brīdī, kurā ne tikai apspriežam augstākās izglītības sistēmas attīstību, bet arī Latvijas attīstību kopumā. Augstākā izglītība vienmēr atspoguļo valsts vērtības, prioritātes, izpratni par attīstību un nākotnes potenciālu. Neskatoties uz atsevišķu jomu sasniegumiem, FICIL uzskata, ka sistēmiski netiek pilnībā izmantots augstākās izglītības iestāžu potenciāls. Lai paaugstinātu nozares starptautisko konkurētspēju ir nepieciešami kompleksi strukturālie risinājumi, kuru sākuma punkts ir universitāšu un augstskolu pārvaldības atbildības un pārredzamības uzlabošana.

Kā FICIL jau ir vairākkārt minējis, mēs piekrītam, ka valdībai būtu jāapsver finansējuma līmeņa palielināšana universitātēm un citām augstākās izglītības iestādēm, lai pilnvērtīgi īstenotu šīs reformas. Tomēr šo palielinājumu var realizēt tikai tad, ja gūsim pārliecību, ka resursi tiks pārvaldīti ar lielāku efektivitāti, pārredzamību un izmantojot ilgtspējīgu modeli. Detalizētāk ar FICIL pozīciju var iepazīties šeit.

Zemāk pieejama infografika par augstākās izglītības pārvaldību.